Småskriftserie

Ny småskrift av Rune Imberg

Bibelläsaren som förändrade världen: Om Martin Luther som bibelteolog – bibelöversättare – bibelutgivare

Vi brukar tänka på Martin Luther som ”reformator”, men själv menade han att det är bara Gud som kan reformera kyrkan. Däremot tog han sina kallelser som präst, teologie doktor och professor på stort allvar, och han kunde möjligen se sig själv som ett slags profet. I denna småskrift möter vi bibelläsaren Luther. Först får vi följa hans utveckling som bibelteolog, där han knyter an till en rik kyrklig tradition och samtidigt bryter ny mark. Läran om Sola Scriptura, ”Skriften allena”, får en rad viktiga teologiska konsekvenser. Vi möter även ett par andra sidor av Luther, som idag är mer bortglömda, nämligen bibelöversättaren och bibelutgivaren. Hans bibelöversättning har bidragit till att forma det tyska språket och inspirerat översättningar till en rad andra språk, däribland svenska och finska. Hans insatser som bibelutgivare, vilket innebär att han löste ett problem som var akut redan på 400-talet, har präglat de flesta bibelutgåvor som getts ut sedan 1530-talet.

Sagt om boken: Det är allmänt känt att Martin Luthers reformationsverk hade den Heliga Skrift som kraftkälla. Liksom att hans bibelöversättningar fick stor betydelse för spridningen av Evangeliet och utformningen av det tyska språket. Men vidden och djupet i reformatorns bibelstudium, det banbrytande i hans syn på bibelöversättningens hantverk liksom hans bibelutgåvors klargörande av vilka texter som är Helig skrift hör till de nya lärdomar jag fick mig till livs vid läsningen av detta bidrag i FFG:s skriftserie. Rune Imbergs framställning är mycket lärorik och mycket uppbygglig. Den lyfter fram Martin Luthers insikt att Bibeln är den levande Gudens absolut sanna tilltal till oss människor. Dess syfte är att skapa tillit till att Guds frälsande rättfärdighet ges oss av nåd i Jesus Kristus. Den tron ger människan evigt liv med Gud varvid Guds Ande väcker hennes svar på Guds tilltal i form av bön och lovsång. Kanske var det den insikten som gjorde att Psaltaren var en så kär bok för Martin Luther. /Patrik Toräng

Småskriften är rikt illustrerad och kostar bara 40 kr styck + porto. Vid köp av 10 exemplar ges mängdrabatt (300 kr). Till våra månadsgivare och regelbundna gåvogivare skickas boken ut som en liten hälsning – ett litet uttryck för en stor tacksamhet.

Småskrifter på gång under reformationsjubileet 2017:

  • Fredrik Brosché: ”Luther tröstar med evangelium” (ute juni 2017)
  • Daniel Johanssons småskrift kommer lyfta fram ett reformatoriskt adelsmärke, nämligen korsteologin i kontrast till härlighetsteologin. Högaktuella beröringspunkter i dagens kyrkosituation.
  • Torbjörn Johanssons småskrift kommer lyfta fram Luthers tankevärld bakom katekesens förklaring till den andra trosartikeln. När det handlar om att sätta Kristus främst, hans person och verk, så har varje kyrka och varje enskild människa ett aldrig sinande behov av reformation. Reformationen handlar om Jesus – fortfarande.

Övriga småskrifter

kristusgtKristus före Jesus. Om Guds Son i Gamla testamentets historia, skriven av Jakob Appell, kaplan på FFG. Bekännelsen av jungfru Marias son som Guds Son aktualiseras på nytt. Men har du någon gång funderat över vad han som låg krubban ägnade sig åt innan han blev människa och fick namnet Jesus? Vilken var hans roll i Gamla Testamentets historia – Kristus före Jesus? Genom den tidiga kyrkans bibelläsning, som hade djupa rötter i den judiska och gammaltestamentliga bakgrunden, får vi en rad exempel på förståelsen att det är Sonen som är centrum i Guds möte med människor – redan i Gamla Testamentets historia. Det är Kristus själv som uppenbarar sig för Abraham, Mose och fäderna. Att dessa trons fäder trodde på Kristus blir för Nya Testamentets författare en påminnelse om att ta vara på Guds uppenbarelse som möter oss i Jesus från Nasaret, Guds inkarnerade Son. Jesus sade: ”Om ni trodde Mose, skulle ni tro på mig, ty om mig har han skrivit.” (Joh 5:46) Denna småskrifts ärende är inte bara en spännande jakt efter Kristus i Gamla Testamentet utan också en allvarlig påminnelse om uppenbarelsens betydelse för Kyrkans liv idag.

laatoJulevangelierna, skriven av Timo Laato, lektor i Nya testamentets exegetik på FFG. Julevangeliet – i singular – handlar förstås om den välkända texten från Luk 2 som vi brukar lyssna till vid julens gudstjänster. Men vad är julevangelierna för något? I en liten men innehållsrik småskrift lyfter Timo Laato fram en rad intressanta och spännande bibeltexter som (i Gamla Testamentet) förebådar eller (i Nya testamentet) beskriver Jesu födelse. Han tar bl.a. upp Mikas resp. Psaltarens julevangelium, likaså Jesajas tre julprofetior, men också hur tre av evangelierna utlägger julens budskap samt hur Jesu födelse beskrivs i Galaterbrevet resp. Uppenbarelseboken. På ett fräscht och levande sätt presenterar Laato julens budskap, som alltid är lika viktigt och underbart!

IMG_2653Nytt ljus över skapelsen. En kristen förståelse av naturenskriven av Torbjörn Johansson, rektor på FFG. Författaren uppmanar oss alla att njuta av Guds underbara skapelse och att läsa naturens bok. Samtidigt gäller det att tolka den rätt, att varken värdera naturen för högt eller för lågt. Till detta behöver vi hjälp, och den finner vi i Skrifternas bok, alltså Bibeln. Följdriktigt heter ett kapitel ”Kristus som nyckeln till naturens bok”. Två andra kapitel handlar om ”Förundran inför naturen” resp. ”Skapelsen i den kristna tron”. Detta är ämnen som många brottas med, inte minst dagens naturvetenskapliga forskare, vare sig de är ateister, agnostiker eller kristna. Bland annat grubblar många fysiker just nu över frågan: Varför är universum så perfekt? Handlar det om en slump eller inte att naturlagarna är konstruerade på ett sätt som gör det möjligt för oss människor att överleva? Torbjörns lilla skrift hjälper läsarna att formulera kristna perspektiv och svar på sådana frågor, likaså att förstå skapelsens dubbla perspektiv, det han kallar ”en god skapelse” resp. ”skapelsens djupa skada”.

dopbokDen stora gåvan. Vägen från döden till livet i dopetskriven av Daniel Johansson, lektor i Nya testamentets exegetik på FFG. Recension skriven av Margareta Brogren finns i Hälsning, nr 2 2015.

Pris för varje bok i skriftserien: 40 kr (mängdrabatt erbjuds). Beställ den från FFG:s expedition. Tillkommer 20 kr i porto och exp.avgift.

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.