”Hur markeras tid i hebreiskan?” Exegetiska fördjupningssessioner med Mats Eskhult

Datum/Tid
Datum: 2017-03-29
13:15 - 15:00


Välkommen på spännande fördjupningssessioner med professor Mats Eskhult!

Tre onsdagar kl. 13.15-15.00 under mars månad 2017 på Församlingsfakulteten

15/3 ”Kropp och sinnebilder i Bibelns värld”
Tanken är att gå igenom kroppens delar från huvud till fot – båda på hebreiska och svenska – och påminna studenterna om hur människokroppen  används i det bibliska bildspråket. Idén är att visa hur väl bibelns värld är förankrad i det gamla Orienten och hur illa genomtänkt det var av kommissionen bakom Bibel 2000 att välja bort det bibliska bildspråket – för det rör sig inte bara om bilder som man kan ersätta med andra uttryck, det handlar om människan som helhet skapad av Gud med alla hennes lemmar och delar.

22/3 ”Människan inför Gud i Gamla testamentet”
Hur beskrivs människan, hennes kropp, själ och ande och vad innebär det att hon skapades till Guds bild och likhet. Vad är synd, ogudaktighet och avfall. Vad innebär gemenskap med Gud, frid och välsignelse. Vad innebär gudsfruktan och kärlek till Gud osv. Här finns det anledning att ordentligt gå igenom och reda ut de hebreiska begreppen.

29/3 ”Hur markeras tid i hebreiskan?”
Tanken är att ta upp svårigheterna med att våra västerländska språk är mer inriktade på att fixera nutid, dåtid och framtid, där hebreiskan är mer inriktad på att framställa egenskaper – även handlingar som egenskaper hos den som utför dem – och då i motsats till vad som rör på sig, händer och sker. Det som händer och sker möter i form av beskrivning eller i from av enkla noteranden. Svårigheterna med tempusbruket ligger i översättning av Psaltaren och kanske ännu mer i profeternas förutsägelser. När det gäller profetian så tilkommer också det faktum att profeten refererar vad ha sett i sin syn och då ter sig då-tid naturligt.

Vem är då Mats Eskhult? Följande intervju kommer att publiceras i Hälsning nr 1 2017:

  1. Vem är du och var är du verksam?

Jag heter Mats Eskhult och är professor i semitiska språk i Uppsala

  1. Vad betyder hebreiska och arameiska för dig både i ditt arbetsliv och fromhetsliv?

Jag sysslar mycket med biblisk hebreiska och arameiska och undersöker språken i alla deras enskildheter och det budskap som texterna bär fram. Jag upplever ingen större skillnad mellan arbetsliv och fromhetsliv.

  1. Berätta något om de andliga upplevelser som du har fått erfara genom läsningen av Biblia Hebraica?

Att plötsligt inse hur det språkliga uttrycket i något sammanhang är en del av budskapet är kanske inte vad som menas med andlig upplevelse, men för mig är det stort.

  1. Varför borde dagens teologer fortfarande studera hebreiska?

Jag vet ingen kännare av Shakespeare som är helt obekant med engelska.

  1. Vad är det svåraste i detta studium?

Språkinlärning är så olika, det en del upplever som lätt är svårt för andra; men visst tar det tid att lära sig läsa text utan vokaltecken.

  1. Hur finner du evangelium i GT?

Profeterna växlar hela tiden mellan hot och löften – lag och evangelium, Mika t.ex., profeterar mot dem som ”hatar det goda och älskar det onda”, men slutar sin bok med: ”Vem är en Gud som du som tar bort skuld och förlåter synd”, som ska ”kasta alla deras synder i havets djup” och ”visa Jakob trohet och Abraham nåd enligt den ed du i forna dagar gav våra fäder”.

  1. Vad innebär det att tolka GT på ett messianskt sätt?

Augustinus säger: ”Nya testamentet är fördold i det gamla; Gamla testamentet är uppenbart i det nya.” Inrättningar som kungadöme, profet- och prästerskap har förebildande betydelse, så också personer och händelser; därtill finns det mer omedelbara förutsägelserna om den Smorde som skulle komma.

  1. Kan du på ett enkelt sätt beskriva hur urkyrkan har läst GT?

Allt som lärjungarna hade upplevt tillsammans med Jesus såg de i ljuset av den bibel de hade, nämligen vårt Gamla testamente.

  1. GT förenar Kyrkan och Synagogan. Å andra sidan är det just tvärtom: GT skiljer Kyrkan och Synagogan från varandra. Hur skulle du definiera den största skillnaden mellan Kyrkans och Synagogans sätt att läsa GT?

Det Kyrkan ser i texterna, det ser inte Synagogan. Båda är överens om att människan är skapad i Guds avbild, hennes mål därför att avbilda och återspegla skaparen i sitt liv. Enligt Kyrkan kan människan inte på egen hand göra upp sin sak med Gud, utan hon måste gå till Sonen – Messias – som genom sin offerdöd ställt allt tillrätta, och i tron på honom födas till ett nytt liv som avbildar hennes skapare och återlösare. Den tron ser Kyrkan nedlagd i Gamla testamentet.

Kategorier

Copyright 2013 Församlingsfakulteten - Skapad av Trevlig webbpublicering.